Avocat Anca Sanda Tanasa
0722.363.216

LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii taciteLEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 3. – (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) autorizatie – actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice competente prin care se permite solicitantului desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea operatiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizarii;
b) procedura aprobarii tacite – procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii.

(2) Raspunsul negativ al autoritatii administratiei publice competente, in termenul prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, nu echivaleaza cu aprobarea tacita.”

2. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

“(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), termenul de emitere sau, dupa caz, de reinnoire a autorizatiei se prelungeste in mod corespunzator cu 10 zile, respectiv cu 5 zile.”

3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

“(3) Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 10. – (1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate, insotita de intreaga documentatie depusa la aceasta.”

5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 14. – (1) Constituie abatere disciplinara, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, fapta functionarului public sau a personalului contractual din vina caruia autoritatea administratiei publice nu a raspuns in termenul prevazut de lege, aplicandu-se procedura aprobarii tacite pentru acordarea sau reinnoirea unei autorizatii, si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii.

(2) Fapta prevazuta la alin. (1) poate angaja si raspunderea civila, patrimoniala sau penala, dupa caz, a functionarului public.”

6. Dupa articolul 15 se introduc articolele 151 si 152 cu urmatorul cuprins:

“Art. 151. – Fapta functionarului public care, avand cunostinta de solicitarea de autorizare si de documentatia acesteia, cu buna stiinta nu solutioneaza cererea in termenul prevazut de lege si face sa intervina prezumtia legala a aprobarii tacite constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 152. – Exercitarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) in afara autorizarii exprese a autoritatii publice competente constituie infractiunea prevazuta de art. 281 din Codul penal si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani.”

7. Dupa articolul 16 se introduce articolul 161 cu urmatorul cuprins:

“Art. 161. – Autoritatile administratiei publice competente au obligatia de a controla modul de desfasurare a activitatilor efectuate pe baza aprobarii tacite si de a lua masurile legale ce se impun.”

Art. II. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

about the author

No comments

leave a comment